Palikot: To Twój Ruch. Ruch Palikota kona w męczarniach tak jak to przewidzieliśmy dwa lata temu z winy swojego nadętego przywódcy, oszołoma.

YYY „Twój Ruch” – tak brzmi nowa nazwa par­tii Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta, którą de­le­ga­ci przy­ję­li pod­czas zjaz­du. Ofi­cjal­nie za­pre­zen­to­wał ją sam Pa­li­kot. To on bę­dzie stał na czele no­we­go ugru­po­wa­nia. – Teraz po­trze­bu­je­my tej zmia­ny. To jest Twój Ruch, to jest nasz ruch – mówił, zwra­ca­jąc się do ze­bra­nych, matacz i oszust polityczny, zebrani słuchali tych głupot z zachwytem. Kiedy napisał nieprawdę w deklaracji majątkowej, wyrozumiały sąd uznał go za niepoczytalnego filozofa.

Palikot

Przypominamy sobie jak razem braliśmy udział w kampanii przed wyborami 2011 r. z Palikotem on objechał 380 miast , a my tylko 60. Pa­li­kot wtedy zapowiadał konieczność zmian  w Pol­sce. – Pań­stwo musi prze­stać być kon­tro­le­rem, musi być czymś, na co mo­że­my li­czyć – Przyjazne Państwo świeckie Państwo. Mówił także o ko­niecz­no­ści stwo­rze­nia planu roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go i za­po­wie­dział transformacje i przebudowę gospodarczą. Mówił o in­we­sty­cjach m.​in. w bio­tech­no­lo­gii i w prze­twór­stwie rol­nym, żeby każdy rolnik mógł produkować kiełbasę i wódkę na swoje potrzeby, a także ko­niecz­no­ści li­kwi­da­cji ZUS i KRUS, stwo­rze­nia no­we­go sys­te­mu eme­ry­tur. Puszcza tą zdartą płytę raz po raz jak masochista chłosta tym swoje zmysły i słuchaczy. Hasła które głosił zerżnął i nieznacznie zmodyfikował z programu RACJA PL. Powtarza wyświechtane komunały,  że Pol­ska ma nie­praw­do­po­dob­ny po­ten­cjał ludz­ki. – To wiel­ka szan­sa – pod­kre­ślił.

Ma i co z tego jak nie umie wybrać swoich reprezentantów i rozpędzić tą całą koszerną hałastrę politycznych oszustów. Kiedy Ja­nusz Pa­li­kot za­po­wie­dział stwo­rze­nie nowej cen­tro­le­wi­co­wej for­ma­cji pod ko­niec sierp­nia wybuchneliśmy gorzkim śmiechem szuka następnych naiwnych, zaciera ślady.

Kiedy koszerni naganiacze Palikota wabiły członków RACJA PL w szeregi EUROPA + zadaliśmy im pytanie, kto będzie finansować tą hucpę i czy będą na to środki bezczelnie

próbowali nas naciągnąć po raz kolejny na to żebyśmy koszernym cwaniakom sfinansowali kariery polityczne w zamian za środkowy palec. Wielu naiwnych głupców z naszej partii się na to nabrało za obietnice.

A to nasz ruch

Zaciekawiło nas skąd on weźmie kasę na wybory oceniamy koszty na 250-350 milionów złotych. Swoich niema wiec pozostają banki jak w przypadku SLD finansował go PKO BP dopuki go nie ogołocili do cna. Jaki Bank ma pełno polskiej kasy PEKAO SA, to Loża P-2 też masoneria, może  BGŻ ale to koszerny Bank PSL-u. Może pożyczy w PROVIDENCE. Jest jeszcze możliwość że pożyczy od swojej fundacji na Dominikanie , gdzie obok Ojca dyrektora wybudował sobie skromną daczę nad morzem za kilka milionów baksów. Wysłaliśmy tam swoich reporterów żeby im zrobili zdjęcia ale służba specjalna Dominikany pogroziła nam palcem i wróciliśmy z niczym.

Pod­czas zjaz­du prze­wi­dzia­no prze­mó­wie­nia koszernych li­de­rów nowej for­ma­cji, i oczywiście członka kryminogennej Grupy Bilderbergu Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta jest tam zastępcom jakiejś nic nie znaczącej komisji  która zarządza właścicielki Agory. Przybyły też jego usta, An­drze­j Ro­zen­ek koszerny Marek Siwiec i Ro­ber­t Kwiat­kow­ski. Prof. Jan Hart­man mał przed­sta­wić de­kla­ra­cję ide­ową nowej par­tii napisaną pod dyktando żydomasoneri. Wy­stą­pił także m.​in. An­drzej Ce­liń­ski i Kamil Si­po­wicz same ramole i odpadki polityczne. Palikot gra znaczonymi kartami. Żydomasoneria wpadła w panikę, stare komuchy wymierają, a młodzi się nie garna do polityki skąd wziąć następnych politycznych oszustów mających teczki w byłej SB i WSI. Służby już się wyteczkowały. Młodzi z nimi nie pójdą bo zwęszyli oszustwo, a społeczeństwo po 24 latach odgrywania politycznej farsy ma ochotę ich zmasakrować albo bardziej humanitarnie postawić pod ścianą. Nakradli już tyle że nie mogą tego udźwignąć.

Janusz Palikot

Poseł An­drzej Ro­ze­nek za­po­wie­dział, że cen­tro­le­wi­co­wa par­tia zo­sta­nie roz­bu­do­wa­na mię­dzy in­ny­mi o Sto­wa­rzy­sze­nie Eu­ro­pa Plus, Unię Le­wi­cy i Rację Pol­skiej Le­wi­cy co jest nie prawdą. Z tego co wiemy deklaracje wstąpienia złożyło 20 osób. W pro­gra­mie ugru­po­wa­nia po­ja­wią się nowe wątki. – Wię­cej uwagi chce­my po­świę­cić kwe­stiom go­spo­dar­czym i spo­łecz­nym, czyli spra­wom, które do tej pory przez nasze za­an­ga­żo­wa­nie w spra­wy świa­to­po­glą­do­we, były ze­pchnię­te na bok – mówił poseł. Och Rozenek mieliśmy do ciebie wiele szacunku żeby się tak poniżać w takim towarzystwie.

– Ruch Pa­li­ko­ta dziś chwa­leb­nie prze­cho­dzi do hi­sto­rii – po­wie­dział, roz­po­czy­na­jąc pre­zen­ta­cję nowej par­tii prof. Jan Hart­man. Po­dzię­ko­wał twór­com Ruchu Pa­li­ko­ta, za to, co zro­bi­li dla Pol­ski. A kim on jest że dziękuje świętym mikołajem, a podziękował w imieniu masonerii no teraz kumamy. Dostali po dupie ale nie dają za wygraną. Przypomnijmy co takiego ta banda łajdaków zrobiła, która złożyła podczas wieczoru wyborczego przysięgę, którą bezczelnie Palikot żerżnoł z naszego tekstu bo koszerny Hartman cierpi na amnezję. Głosowali za podniesieniem wieku emerytalnego, ustawą ludobójczą o przymusowym szczepieniu łamiącą cztery Akty Konstytucji i ustawę o sądach i prokuraturze, czytaj ( nierządach i karykaturze).Ale my cierpliwe społeczeństwo liczymy na więcej łajdactw, przynajmniej jedno codziennie.

Posłuchajcie tegootwo­rzy­li­ście okna w dusz­nym po­miesz­cze­niu – pod­kre­ślił. – Ale dziś po­trze­bu­je­my cze­goś jesz­cze wię­cej. Po­trze­bu­je­my, by z pnia Ruchu Pa­li­ko­ta wy­ro­sła nowa for­ma­cja po­li­tycz­na; for­ma­cja sta­bil­na, sze­ro­ka, doj­rza­ła, ma­ją­ca głę­bo­kie ko­rze­nie spo­łecz­ne i po­waż­ne za­ple­cze eks­perc­kie – oświad­czył Hart­man, przed­sta­wia­jąc na kon­gre­sie de­kla­ra­cję ide­ową no­we­go ugru­po­wa­nia z czego się w kuluarach śmiali zaproszeni goście i klakierzy. Osz kur….a mać, ciarki przeszły nas po plecach.    Te same prostackie chwyty, wyświechtane frazesy i komunały że im się to nie sprzykrzy nie lepiej to puszczać z taśmy i dodawać oklaski. Tel-Awizja to skręci na medal.

Na zjeź­dzie obec­ni są m.​in. koszerny szef Sto­wa­rzy­sze­nia Dom Wszyst­kich (spolonizowanych żydów) Pol­ska, Ry­szard Ka­lisz, wi­ce­mar­sza­łek Sejmu Wanda No­wic­ka i po­li­ty­cy Ruchu Pa­li­ko­ta m.​in. Anna Grodz­ka, Ro­bert Bie­droń. Wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym nowej par­tii, członek Opus Dei Ja­nu­sz Pa­li­ko­t „ Twój Ruch” jest eu­ro­po­seł Marek Si­wiec, ucho Kwacha, który się wsławił wydaniem za pieniądze społeczne przewodnikiem po synagogach, jest sze­f Kra­jo­wej Rady Po­li­tycz­nej – żydomason , prof. Jan Hart­man; w za­rzą­dzie za­sia­da­ją m.​in. An­drzej Ro­ze­nek i Ro­bert Kwiat­kow­ski – po­in­for­mo­wa­no uczestników na kon­gre­sie.

W skład za­rzą­du – obok Ro­zen­ka i Kwiat­kow­skie­go – we­szli m.​in. Alek­san­dra Po­pław­ska, Artur Dęb­ski, Łu­kasz Gi­ba­ła, Anna Ku­bi­ca, Ad­rian­na Siudy, Mał­go­rza­ta Pro­kop-Pacz­kow­ska, Pau­li­na Banaś, Agniesz­ka Stup­kie­wicz-Tu­rek oraz Elż­bie­ta For­nal­czuk.

Se­kre­ta­rzem par­tii zo­stał Łu­kasz Pi­ła­sie­wicz, a skarb­ni­kiem – Da­nu­ta Wój­cik. A gdzie poseł Jan Cedzyński, Ziemowit Bujko, Jakubowska, Cieśluk policjant z jedną półkulą mózgu, dupowłazy Palikota dajcie im jakąś fuchę jąkała może myć szklanki, a Bujko biegać po wódkę i sprzedawać butelki po imprezach, acha dobry jest jeszcze z ortografii może poprawiać Janusza  przemówienia. Cedzyński i Bujko, Jakubowska czołowa zadymiara feministek,  to polityczne zera ale co ma z tymi nieudacznikami zrobić Palikot, przyprowadzili mu RACJA PL na powrozie, mich i fucha się należy jak psu zupa ale na prowincji daleka od centrum decyzyjnego.

Wracamy na salę, Hartman ględzi dalej: nasze wartości to wolność, równość, praca, postęp i zaufanie, masońskie pierdolenie dla samego pierdolenia, kto się na te gówno warte tezy dzisiaj daje nabrać, klepią to od Rewolucji francuskiej, przez Październikowa o te brednie wybuchają dwie kolejne wojny światowe ale co tam. Zapachniało siarką i piekłem i cmentarzem.

Posłuchajcie tego tarzaliśmy się w redakcji ze śmiechu. Jed­nym z naj­waż­niej­szych celów – efek­tyw­na walka z bez­ro­bo­ciem – mówił żydomason reprezentujący tych, którzy zniszczyli nam gospodarkę, a potem sprywatyzowali, (czytaj rozkradli) za grosze. Hart­man za­pro­sił wszyst­kich „ludzi do­brej woli”, (czytaj pożytecznych idiotów, kolaborantów) któ­rzy chcą pra­co­wać dla Pol­ski czytaj (Judeopoloni), aby wstę­po­wa­li do nowej par­tii i nie zapomnij swojej książeczki czekowej w domyśle mruga do zebranych. – Chodź­cie z nami, nie bój­cie się nas, nie je­ste­śmy ra­dy­ka­ła­mi, je­ste­śmy ludź­mi po­waż­ny­mi, od­po­wie­dzial­ny­mi – ape­lo­wał w nie­dzie­lę na kon­gre­sie za­ło­ży­ciel­skim cytujemy jego nadęte zabarwione  patriotyzmem słowa. Mdliło nas ale co zrobić służba społeczna wymaga poświeceń.

Bę­dzie­my tą praw­dzi­wą Plat­for­mą Oby­wa­tel­ską, to my bę­dzie­my par­tią Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści, to my bę­dzie­my So­ju­szem De­mo­kra­tycz­nej Le­wi­cy”( tu mu się pozajączkowało ale na razie nieźle) – prze­ko­ny­wał prof. Hart­man. Wymienił wszystkich oszustów i łajdaków ale nie wspomniał o PSL podlizując się koszernym gumiakom udających ubabranych gównem chłopów polskich. Szukają frajerów na plecach, których to żydomasońskie bractwo kolaborantów i zdrajców interesów Polski chce wjechać do Sejmu i Europarlametu. Przypomnijmy że w 2011 roku Palikot i żydomasoneria zakładali klęskę Platformy ale się przejechał na konserwatywnych poglądach wyborców i dostał 10% a planowali 25%. Zdają sobie sprawę z nastrojów społecznych więc zmienia taktykę i próbują sklecić następną partie kontrolowaną przez loże masońskie żeby uchronić swoich przed odpowiedzialnością społeczną i karną za wszystkie kanty i zdradę jąka się dopuścili. PO, PiS, PSL i SLD. Wymienione koszerne twory ochodzą ze sceny politycznej w niesławie w siną dal. Nachapali się chcą korzystać z wygód ale kto rozsądny się na to nabierze.

Jak dodał, nowa par­tia chce, aby każdy mógł żyć wedle wła­snych prze­ko­nań. – Za­da­niem pań­stwa jest ochro­na wol­no­ści (kiedy utraciliśmy wolność bo nie jarzymy) oby­wa­te­li – pod­kre­ślił Hart­man. – Bę­dzie­my dzia­łać na rzecz zmniej­sza­nia nie­rów­no­ści spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych. Chce­my otwar­te­go, świa­tłe­go pań­stwa, sto­ją­ce­go na stra­ży prawa i wol­no­ści – mówił Hart­man. O w mordę ale się zagalopował mówi jak Gandi. I nieważne że ta zbieranina wszelkiego łajdactwa i kolaborantów ma na sumieniu destrukcyjne działanie wbrew oczekiwaniom wyborców liczy bowiem na amnezje i pomoc syjonistycznych mediów że urobią tak motłoch lub jak koszerni nazywają polaków „bydło” że oszukiwać mogą ich bez konsekwencji i żadnej odpowiedzialności byle tylko nazwa się nie kojarzyła z oszustem politycznym i finansowym.

Rozdarcie

– Ja­nusz Pa­li­kot trak­tu­je par­tię jak markę – uważa eks­pert do spraw mar­ke­tin­gu po­li­tycz­ne­go koszerny dok­tor Nor­bert Ma­li­szew­ski z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. – Dla­te­go, gdy stary pro­dukt prze­sta­je się sprze­da­wać, zmie­nia mu opa­ko­wa­nie – dodał. Tylko zapomina dodać że nikt już tego nadpsutego owocu nie kupi. Zapłacili mu sowicie za te szczere wypowiedzi czy sam palną taką gafę.

Pseudo eks­pert po­wie­dział, że two­rzo­na wła­śnie for­ma­cja ma szan­sę za­ist­nieć na pol­skiej sce­nie po­li­tycz­nej, py­ta­nie tylko czy ta zmia­na jest wia­ry­god­na. – Ja­nusz Pa­li­kot był już i li­be­ra­łem i kon­ser­wa­ty­stą i so­cja­li­stą, jak trzeba to dla naszego dobra zostanie nazistą i zdaje mu się że, elek­to­rat już się po­gu­bił – mówi po­li­to­log. Nic podobnego będziemy skutecznie podstawiać nogę Januszkowi gdzie tylko się pojawi. Poseł Win­cen­ty El­sner po­wie­dział, że Pa­li­kot zo­stał wy­bra­ny na prze­wod­ni­czą­ce­go nowej for­ma­cji przy­tła­cza­ją­cą więk­szo­ścią gło­sów.

Mundur

To przecież jasne ządzi ten kto ma złoto i pieniadze. Masoneria sporo już wydała na wygłupy Januszka. Dodał, że nie było in­nych kan­dy­da­tów i my jesteśmy wstanie w to uwierzyć. Po­li­tyk po­in­for­mo­wał też, że na kon­gre­sie wy­bra­no prze­wod­ni­czą­ce­go Ruchu, na­to­miast po­zo­sta­łych człon­ków Za­rzą­du Kra­jo­we­go wy­bie­rze Ko­mi­tet Kra­jo­wy, w któ­re­go skład wcho­dzą prze­wod­ni­czą­cy okrę­gów i po­sło­wie, zostali sami przewodniczący i posłowie bo już nikt niema ochoty w tym skłóconym i dyletanckim środowisku współpracować. O ty pisał w artykułach przewodniczący RACJA PL ale nadaremnie. We­dług El­sne­ra, przy­ję­to rów­nież wiele zmian w sta­tu­cie. Nowa par­tia Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta nie robi wra­że­nia na  członkach RACJA PL bę­dziemy wciąż głów­ną i jedyną prawdziwą par­tią le­wi­cy nie wspominamy tu o Sojuszu Lewicowego Duszpasterstwa bo oni już dawno wypadli z gry. To ramole i ludzie bez polotu swoje już zrobili i muszą ustąpić nowemu pupilkowi żydomasoneri. Towarzysz Mil­ler py­ta­ny na okoliczność, czy oba­wia się nowej par­tii, po­wie­dział, że jej po­wsta­nie „nie robi na nim żad­ne­go wra­że­nia”, bo – jak dodał – pol­ska scena po­li­tycz­na wy­peł­nio­na jest „roz­ma­ity­mi two­ra­mi bez życia”.

Transparenty

Szef SLD nie chciał oce­niać nowej par­tii, bo – jak wy­ja­śnił – nie wia­do­mo jesz­cze, jaki bę­dzie miała pro­gram, towarzyszu Miler, a który wyborca czyta program partii. RACJA PL ma najbardziej nowatorski i radykalny program, a w wyborach dostaje 1%,  – zda­niem Mil­le­ra – Pa­li­kot ma skłon­ność do zmia­ny linii pro­gra­mo­wych. Le­szek Mil­ler uważa, że naj­traf­niej­sza nazwa dla nowej par­tii to „Pa­li­kot bez ruchu” i tu musimy przyznać towarzyszowi Milerowi rację że to zwykły gniot polityczny ale nie mówmy nie bo towarzyszu Miler są do jego dyspozycji Syjonistyczne media zaczną urabiać opinie publiczna i kreować Janusza codziennie w wiadomościach Janusz to tu to tam upomina, a tam łaja prokuratora, zwraca uprzejmie uwagę policjantowi żeby się głupio nie uśmiechał jak złapie kierowcę na radar, słowem miód i mleko,  od czasu do czasu przytuli jakieś autystyczne dziecko i oczywiście pojedzie podziękować na Jasną Górę Najjaśniejszej Panience za szczęśliwy wybór na przewodniczącego. Może pójdzie się wyspowiadać że tak najeżdżał na Kościół razem z Racją.

Przepraszamy wszystkich, którzy po przeczytaniu artykułu dostali torsji.

Pod redakcją „NASZA RACJA”

Źródło: Internet, różne, PAP IAR, RZ, „NASZA RACJA”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *