Ten ogień w oczach szukający zemsty na Gojach

Nic więcej niema większego sensu niż próba stworzenia raju, którego pragniemy na świecie w którym żyjemy, ale są tacy, którzy wiecznie próbują nas przed tym powstrzymać, bo kiedy już zmuszą Cię do porzucenia wiary w nadzieję, czy nawet nadziei wiary, mogą cię zmusić do zrobienia absolutnie wszystkiego co zechcą. Czytaj dalej Ten ogień w oczach szukający zemsty na Gojach

DWIE RACJE PL? Nie! To tylko jedna Partia i wąska grupa politycznych karierowiczów na łańcuchu Palikota, bez prawa do bycia w naszym politycznym kręgu!

Kiedy w dniu 26 stycznia br., Rada Krajowa RACJA PL na polecenie posła Jana Cedzyńskiego oraz wiceprzewodniczącego partii – Ziemowita Bujko, w sposób rażąco sprzeczny ze Statutem RACJA PL, głosowała w sposób niedozwolony przez to gremium nad wotum zaufania dla przewodniczącego – Ryszarda Dąbrowskiego oraz sekretarza – Dariusza Lekkiego i bezskutecznie odwołała Przewodniczącego, Czytaj dalej DWIE RACJE PL? Nie! To tylko jedna Partia i wąska grupa politycznych karierowiczów na łańcuchu Palikota, bez prawa do bycia w naszym politycznym kręgu!

Trzech panów na uchodźctwie…

Problemem polskiej emigracji nie jest to, że wyjechało nie do końca wiadomo, ile milionów ludzi. Problemem jest to, że ucieka śmietanka polskiego społeczeństwa, która w pracy poniżej swoich kwalifikacji odnalazła spokój, odwiesiła swoje marzenia na wieszaku i zamierza dokonać żywota wszędzie, byle nie nad Wisłą. Czytaj dalej Trzech panów na uchodźctwie…

Żydowska paranoja

W odpowiedzi na list redaktora Piotra Szumlewicza

Szanowny panie Szumlewicz jako znany polonofob, komuch redaktor żydomasońskiego „Bez Dogmatu” i redaktor portalu lewica.pl. doznał pan podobno szoku jak pan pisze po przeczytaniu na stronie RACJA PL , rzekomo antysemickich treści, których ja nie mogę się doszukać. Reaguje pan jak każdy schizofrenik przyłapany na łajdactwie zasłaniający się antysemityzmem i Holokaustem, a nie rzeczową dyskusją. Czytaj dalej Żydowska paranoja

Komu służy mason Rostowski żydowskiego pochodzenia?

Czy jest nor­mal­ne, by w su­we­ren­nym kra­ju mi­ni­strem fi­nan­sów zo­stał Bry­tyj­czyk, nie po­sia­da­ją­cy na­wet do­wo­du toż­sa­mo­ści kra­ju, któ­re­go fi­nan­sa­mi ma za­rzą­dzać?  W Pol­sce, jak wi­dać na przy­kła­dzie Ja­na Vin­cen­ta Ro­stow­skie­go, by­ło to moż­li­we. Bio­rąc pod uwa­gę, że ostatnio brał udział w po­sie­dze­niu Gru­py Bil­der­berg, trze­ba za­dać py­ta­nie – ko­go tak na­praw­dę on re­pre­zen­tu­je? Czytaj dalej Komu służy mason Rostowski żydowskiego pochodzenia?