ORWELLOWSKI PORADNIK DLA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

„Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje”

Polskie media głównego nurtu fałszują wiadomości, sprowadzając je do eufemizmów, półprawd i kłamstw w najgorszym stylu rodem z powieści George’a Orwella 1984.

Wszyscy żyjemy w nierzeczywistym świecie „nowomowy” używanej przez globalną elitę władzy w celu manipulo­wania naszymi umysłami.

Człowiek traci orientację, kiedy rze­czy, które dzieją się wokół niego i przy­trafiają się mu lub które są wykonywane w jego imieniu, nie mogą być prawidło­wo postrzegane i zrozumiane.

Takie zmieszanie prowadzi zwykłe do bierności. Jeśli człowiek zagubi się w nocy w środku lasu, ale nadal wi­dzi gwiazdy, wówczas odrobina wie­dzy astronomicznej pozwoli mu szyb­ko ustalić, gdzie jest północ. Ale jeśli jest pochmurno lub jesteś ignorantem w kwestii gwiazdozbiorów migoczących na rozgwieżdżonym niebie, wówczas nie pozostaje nic innego jak rozpalić ogni­sko i czekać do świtu… ponieważ zgubi­łeś się!

Dziś media głównego nurtu stosują w ramach swojej działalności rozmyślne przeinaczenia, sieją zamieszanie i kła­mią w żywe oczy, gdy Władcy Pieniądza każą im wspierać „oficjalną wersję” ja­kiegokolwiek większego procesu poli­tycznego, gospodarczego lub finansowe­go. Kiedy przyjrzy się temu dokładnie, wówczas okazuje się, że „oficjalna wer­sja” zdarzeń jest niedokładna, wprowadzająca w błąd i często trudna do uwie­rzenia, a niekiedy po prostu głupia.

Jaskrawe przykłady to: nieistniejące bronie masowej zagłady w Iraku, które doprowadziły do inwazji i zniszczenia tego kraju; gigantyczne dofinansowanie banków z pieniędzy podatników; irra­cjonalna dyplomacja oraz wojskowe, fi­nansowe i ideologiczne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz inte­resów Izraela; działania typu „zabiliśmy Osamę bin Ladena i wyrzuciliśmy jego ciało do morza”; szeroki wachlarz krymi­nalnych działań kryjących się za wydarze­niami z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i Waszyngtonie; zamachy z 7 lip- ca 2005 roku w Londynie; zamachy na AMIA (Argentine Israelite Mutual Association – Wspólne Stowarzyszenie Argentyny i Izraela) i ambasadę Izraela w Buenos Aires w latach 1992-1994, no oczywiście, te stare, ulubione i ponad­czasowe: kto zastrzelił JFK…? To zaledwie kilka najbardziej jaskra­wych historii, które sprawiły, że miliony ludzi ocknęły się i zaczęły samodzielnie myśleć wbrew zabiegom mediów głów­nego nurtu!

Niestety, większość tych historii nie jest tak jednoznaczna. Zdecydowana większość kłamstw nowomowy przypo­mina trudne do rozwiązania węzły pełne wewnętrznych zawiłości, które czynią z nich przysłowiowe węzły gordyjskie. I tak jak w przypadku węzłów gordyj­skich należy je przeciąć, co wymaga szybkiego i dokładnego działania oraz dużej odwagi intelektualnej.

Aby unaocznić to, o czym mówimy, przyjrzyjmy się działaniu „nowomowy”. Otóż, wymaga ona sekwencyjnego pla­nowania, czasu, odpowiedniej logistyki, „wiarygodnych” mówców w publicznym i prywatnym sektorze, doboru odpo­wiednich słów i obrazów przekazywa­nych w odpowiednim czasie i w odpo­wiednich okolicznościach.

Załóżmy, że elita globalnej władzy działająca poprzez rządy USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, z którymi jest głęboko powiązana i w porozumie­niu, z którymi realizuje wspólne przed­sięwzięcia, oraz poprzez podległą jej szeroką gamę mediów, firm ochrony, firm naftowych i budowlanych oraz po­tężnych grup lobbistycznych, postanowi­ła opanować i zniszczyć jakiś kraj.

Jakich sposobów używają, że „spo­łeczność międzynarodowa” biernie się temu przygląda, nie licząc wciąż stosun­kowo niewielkiej mniejszości głosów, które coraz głośniej protestują przeciw­ko ich działaniom?

Poradnik dla wszystkich mediów, jak zniszczyć wybrany kraj np. Białoruś

1. Należy wytypować Białoruś lub inny kraj, który doj­rzał do „zmiany reżimu”, i określić go, jako „zbójecki”.

2. Należy zbroić, szkolić i finansować lokalne grupy terrorystyczne poprzez CIA, MI6, Mossad,

al-Kaidę (operacja CIA) oraz kartele narkotykowe (zazwy­czaj operacje CIA) i określać ich człon­ków, jako „bojowników o wolność”.

3. Kiedy dojdzie do uchwalania far­sowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która sieje śmierć i zniszczenie wśród milionów cywilów, należy okre­ślać to, jako „sankcje ONZ w celu ochro­ny ludności cywilnej ”.

4. Należy rozsiewać kłamstwa po­przez „redakcje” i opłaconych dziennikarzy i nazywać to obawami międzynarodowej społeczności wyrażanymi przez prestiżowych rzeczników i analityków (sowicie opłacanych z naszych pieniędzy).

5. Należy zbombardować, najechać i rozpocząć kontrolowanie kraju będącego celem agresji i „nazywać to wyzwoleniem” (Irak, Libia, Afganistan).

6. Kiedy dany kraj znajdzie się już pod pełną kontrolą, należy narzucić „taki rodzaj demokracji, jaką chcemy w nim widzieć ” (jak to wyraziła Hilary Clinton przed swoją wizytą w Egipcie i Tunezji w dniu 10 marca 20011 roku ).

7. Potem można już na bezczelnego kraść surowce mineralne i zasoby rolnicze, przekazując je korporacją globalnej elity władzy, a na koniec zadłużyć w prywatnych bankach, określając to „ zagranicznymi inwestycjami i odbudową „.

Ich główne atuty to siła i hipokryzja, które są używane raz po raz, by zniszczyć całe kraje ( Irak, Afganistan, Libia), zawsze w imię „wolności”, „demokracji”, „pokoju „ i „praw człowieka”.

Ta siła i przemoc są wykorzystywane do osiągnięcia własnych celów i zadań elity.

Źródło: Adrian Salbuchi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *