Marsz Świeckości zgłoszony

Marsz rozpocznie się 15 września o godzinie 12:30 na Placu Wolnica (Kazimierz) w Krakowie. Planowany czas jego trwania wynosi trzy godziny (tj. do 15:30).

Celem Marszu jest okazanie społecznego poparcia idei świeckości państwa (w tym przestrzegania Konstytucji RP). Dlatego zapraszamy na niego wszystkich, którzy sprzeciwiają się klerykalizacji życia publicznego, dyskryminacji mniejszości wyznaniowych /bezwyznaniowych, oraz wszystkich popierających wolność przekonań i pluralizm kulturowy.

Marsz odbywa się w ramach Dni Świeckości

Uczestników marszu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem marszu, w którym zawarto między innymi informacje o zasadach zabierania głosu podczas zgromadzenia, uczestnictwie organizacji i partii w marszu czy też bezpieczeństwie.

Regulamin udziału na Marszu Na Rzecz Świeckości 2012 (uchwalony 31 lipca 2012)

Niniejszy regulamin został zaproponowany przez Koordynatorów Koalicji Postęp i Świeckość, organizatora Europejskich Dni Świeckości w Krakowie. Jego celem jest zapewnienie klarownego, sprawiedliwie równego w dostępie do głosu i uczestnictwie, bezkonfliktowego, zgodnego ze zgłoszeniem oraz bezpiecznego uczestnictwa w Marszu na Rzecz Świeckości 2012. Powstał on na bazie doświadczeń z poprzednich lat (MAIA 2009, 2010, 2011).

I. Co nas łączy czyli idea marszu

„Pragniemy spokojnej koegzystencji różnych wierzeń i światopoglądów. Jesteśmy humanistkami i humanistami. Uważamy, że sprawa tak subiektywna jak wiara nie powinna być orężem politycznych rozgrywek i środkiem wywierania presji na świeckie ustawodawstwo. Jesteśmy za tym, aby każdy miał wolność i przestrzeń do wyrażania własnych przekonań i wiary, byle tylko nie zagrażał innym.

Świeckość państwa nie jest „przywilejem” ateistów i agnostyków. To zagwarantowana w konstytucji zasada wolnego obywatelskiego społeczeństwa, dająca wolność wyznawania każdej religii oraz nie wyznawania żadnej. Nie zgadzamy się na pomijanie czy wręcz negowanie zapisów Konstytucji RP o rozdziale Kościoła od Państwa. Oczekujemy równych praw i równego traktowania osób wierzących i niewierzących
(Postulaty MAIA -2011)

II. Uczestnictwo w marszu

1. Uczestnicy Marszu akceptują poniższy regulamin.
2. Uczestnikami Marszu mogą być wszystkie osoby popierające prawo człowieka do wolności światopoglądowej (w tym religijnej i pozareligijnej). Każdy kto popiera ideę marszu może się do niego przyłączyć.
3. Marsz ma charakter apartyjny. Organizatorzy nie popierają żadnej formacji czy opcji politycznej. Marsz nie ma też antyrządowego czy antypartyjnego charakteru. Można (a nawet należy) w nim krytykować za to konkretne klerykalne poczynania polityków/polityczek i urzędników/urzędniczek. Oprócz osób prywatnych w Marszu mogą brać udział zorganizowane grupy reprezentujące organizacje, stowarzyszenia członków Koalicji oraz zorganizowane grupy reprezentując inne organizacje.
4. W Marszu mogą wziąć udział wszyscy politycy popierający ideę świeckiego państwa.
5. Nie można wykorzystywać marszu do aktywnej agitacji partyjno-wyborczej.

III. Przemówienia na Marszu

6. Oficjalne przemówienia na otwarcie marszu należą do organizatorów i współorganizatorów marszu oraz patronów medialnych. Ich kolejność ustalają organizatorzy.
7. Przedstawiciele organizacji i i stowarzyszeń niebędących członkami KPiŚ mogą zabrać głos podczas marszu. By to zrobić, muszą zgłosić się do organizatorów na 7 dni przed marszem. Zgłoszenia chęci zabrania głosu w trakcie oficjalnego przemarszu należy dokonać drogą e-mail na kontakt@kpis.pl najpóźniej do godz. 15:00, piątku 7 września 2012. W tytule emaila prosimy napisać „przemówienie na Marszu Świeckości” oraz nazwę organizacji. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby przemawiającej, funkcję w organizacji, oraz streszczenie/tematykę wystąpienia.
8. Przemówienie może trwać od 2 do 3 minut.
9. Przemówienie nie może agitować do głosowania w jakichkolwiek wyborach na konkretne partie, listy wyborcze.
10. Komitet decyzyjny określi w którym momencie zgromadzenia osoby, które w przewidzianym terminie zgłosiły chęć przemówienia, będą miały głos i przygotuje listę przemawiających. Lista ta będzie dostępna u członków komitetu decyzyjnego przed początkiem zgromadzenia.

IV. Transparenty, flagi, ulotki i inne akcesoria

11. Na Marsz można przynosić własne transparenty, których treść dotyczy problemów dyskryminacji szeroko rozumianych niekatolików, (afiszowania się swoim ateizmem, agnostycyzmem, deizmem, apostazją, byciem niewierzącym jak i wierzącym, pod warunkiem ich zgodności z koncepcją świeckości państwa) lub transparenty dotyczące problemów w rozdziale Kościoła od państwa.
12. Organizatorzy (członkowie KPIŚ) wystąpią na marszu transparentami z logiem Koalicji lub organizacji członków Koalicji.
13. Przedstawiciele organizacji/stowarzyszeń i partii politycznych mogą przynosić uniwersalne transparenty (tj. tylko z logo partii lub organizacji), flagi, koszulki, które umożliwiają ich identyfikacje, jako członków danej organizacji.
14. Zabronione jest przynoszenie jakichkolwiek materiałów (w tym koszulek, transparentów, ulotek) promujących głosowanie na konkretne listy i kandydatów w wyborach.
15. Zabronione jest przynoszenie transparentów i innych materiałów dezawuujących, oczerniających, czy naśmiewających się z jakichkolwiek kandydatów w ww. wyborach.
16. Zabronione jest przynoszenie transparentów i innych materiałów nawołujących do nienawiści (w tym i zawierających elementy mowy nienawiści) wobec kogokolwiek – osób, grup etnicznych, organizacji, ugrupowań, czy światopoglądów (nawet ortodoksyjnych rzymskich-katolików). Transparenty nie powinny mieć również obraźliwego charakteru.
17.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania czy dana treść jest zgodna/niezgodna z niniejszym regulaminem lub w oczywisty sposób narusza obowiązujące przepisy prawa. W razie stwierdzenia niezgodności z regulaminem lub naruszenia prawa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich usunięcia.

V. Służby porządkowe

18. Celem rozwiązywania bieżących kwestii, które mogłyby pojawić się w czasie samego przemarszu, Koordynatorzy powołają 3 –osobowy tymczasowy komitet decyzyjny, w skład którego wejdzie przewodniczący zgromadzenia. Komitet będzie miał prawo podejmować decyzje w ramach odpowiedzialności przewodniczącego zgromadzenia.
19. Pilnowaniem porządku wewnątrz marszu zajmują się służby porządkowe.
Do zakresu ich działań należy:
– pilnowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.
– informowanie przewodniczącego zgromadzenia, o ewentualnych problemach w środku i końcu marszu.
– przekazywanie informacji od przewodniczącego zgromadzenia, zwłaszcza informacji o zakończeniu zgromadzenia.
– ewentualny kontakt z policją w środkowej i końcowej części marszu.
– zbieranie transparentów KPiŚ po zakończeniu marszu.
– w sytuacjach awaryjnych (agresywne kontrmanifestacje) informowanie uczestników marszu o zasadach bezpieczeństwa oraz bezpiecznych drogach (kierunkach) opuszczenia zgromadzenia.

20.Służby porządkowe podległe są przewodniczącemu/cej zgromadzenia i komitetowi decyzyjnemu.
21. Rekrutacją do służb porządkowych zajmują się organizatorzy marszu z wyszczególnieniem przewodniczącego zgromadzenia i komitetu decyzyjnego.
22. Osoby w służbach porządkowych posiadają identyfikator z logiem KPiŚ, którego wzór zatwierdzili koordynatorzy KPiŚ. Przewodnicząc(y/a) zgromadzenia oraz członkowie komitetu decyzyjnego posiadają specjalne identyfikatory z informacją o ich funkcji.

VI. Trasa Marszu i bezpieczeństwo

23. Marsz porusza się po prawej stronie jezdni i to tak, by w jak najmniejszym stopniu blokować ruch uliczny. Tam gdzie będzie to możliwe, będziemy starać się umożliwić przejazd tramwajów jadących prawym torowiskiem.
24. Uczestnicy marszu muszą wykonywać polecenia policji i służb porządkowych.
25. W razie zaistnienia wrogo nastawionej kontrmanifestacji nie należy reagować na nią agresywnie (np. nie odrzucać rzuconych przedmiotów). W razie używania przez nią przemocy fizycznej, należy zgłosić to ochraniającej policji i służbom porządkowym. Po zakończeniu manifestacji zalecane jest rozchodzenie się z niej w grupach i kierowanie się albo na miejsce kolejnych wydarzeń „Dni świeckości” albo do komunikacji miejskiej, lub okolicznych restauracji/ miejsc publicznych.

VII. Sankcje za łamanie regulaminu

26. Przestrzeganiem regulaminu zajmują się służby porządkowe, posiadające aktualny identyfikator przygotowany przez organizatorów.
27. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać wyproszone z manifestacji przez służby porządkowe.
28. Osoby łamiące niniejszy regulamin narażają się na konsekwencje prawe według stanu prawnego obowiązującego w dniu Marszu.

VIII. Funkcjonowanie regulaminu

29. Tekst regulaminu jest jawny i może być publikowany na stronach (w tym portalach społecznościowych) koalicjantów, patronów medialnych, i środowisk popierających idee.
30. W razie zaistnienia nowych okoliczności treść regulaminu może ulec zmianie. Zmiany tej po przez głosowanie dokonać może Komitet Koordynacyjny KPiŚ zgodnie z umową Koalicyjną KPIŚ z 8 lutego 2012.
31. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Komitet Kordynacyjny KPiŚ

Ze względów bezpieczeństwa (ewentualności prób niepokojenia nas przez środowiska nacjonalistyczne) do momentu rozpoczęcia zgromadzenia trasa Marszu pozostanie poufna i znana tylko organizatorom, którzy nie są uprawnieni do jej ujawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *