RACJA w Katowicach pisze do Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a do działaczy katowickiej RACJI Polskiej Lewicy docierają już informacje o nieprawidłowościach związanych z lekcjami religii w szkołach państwowych. Znów dyrektorzy szkół domagają się od rodziców dzieci niechodzących na lekcje religii wypisywania oświadczeń o rezygnacji z takowego przedmiotu. To jawne naruszenie Rozporządzenia Min. Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie organizowania nauki religii w szkołach publicznych (DzU z 1992 r. nr 36 poz.155). Zgodnie z art. 12 pkt 1 konkordatu, to rodzice proszą dyrekcję przedszkola czy szkoły o organizację lekcje religii, zatem domaganie się ze strony szkoły pisemnych oświadczeń o rezygnacji z katechezy jest bezprawne.

Katowicka RACJA Polskiej Lewicy jest również przekonana, iż umieszczanie na świadectwie kreski w pozycji etyka/religia w sytuacji braku lekcji etyki jest niezgodne z Konstytucja RP art 53 pkt. 6 i 7 (mowa o nie ujawnianiu przekonań religijnych). Owa kreska narusza także art 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, narusza bowiem prywatność człowieka.
Nagminną i skandaliczną czynnością zdaniem RACJI PL w Katowicach, jest również zmuszanie dzieci do brania udziału w uroczystościach kościelnych. Niedopuszczalne jest także organizowanie lekcji religii w środku zajęć lekcyjnych w szkołach, gdzie nie odbywają się zajęcia z etyki. Prowadzi to do niepotrzebnego stresu i podziału dzieci. Szkoła powinna uczyć szacunku dla każdego człowieka i tolerancji!
Tego typu nieprawidłowości sygnalizowane są, co roku, mimo to bagatelizuje się ten problem. Dlatego Katowicka RACJA Polskiej Lewicy zwraca się do Kuratorium Oświaty w Katowicach o podjęcie właściwych działań w celu likwidacji zaistniałego problemu.
Działacze RACJI PL w Katowicach szanują prawo do własnego światopoglądu każdego człowieka, jednak nie możemy wyrazić zgody na dyskryminację i indoktrynację osób nieuznających „przewodniej roli” Kościoła Katolickiego.
Liczymy na rzetelne potraktowanie naszego pisma i przekazanie nam informacji o podjętych działaniach.

Z wyrazami szacunku:

Przewodniczący
POP RACJA PL w Katowicach
Dariusz Lekki

Kuratorium odpowiedziało, iż organizacja pracy w szkołach należy do kompetencji dyrektora. Kuratorium może ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie ( art. 39 z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty DZ. U. r.nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami). Proponuje, aby w szkołach, gdzie doszło do nieprawidłowości najpierw zwrócić się do dyrektora szkoły o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Jeśli to nie przyniesie skutku lub wyjaśnienie będzie niesatysfakcjonujące, można złożyć skargę do kuratorium na konkretna szkołę lub dyrektora. Wtedy Kuratorium przystąpi do jej rozpatrzenia zgodnie z procedurami rozpatrywania skarg i kodeksem postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że Kuratorium umywa w tej sprawie ręce i każe rodzicom samodzielnie dochodzić swych praw. W ten sposób „wierzący” dyrektorzy szkół mogą niemalże bezkarnie ganiać w czasie zajęć lekcyjnych dzieci i nauczycieli do Kościoła. W państwowych placówkach oświatowych w majestacie prawa i za przyzwoleniem Kuratorium odbywa się indoktrynacja religijna dzieci i młodzieży. W ten oto sposób szkoła przestaje uczyć, a zaczyna prac mózgi. Czy zatem to są jeszcze szkoły państwowe, czy już katolickie?

Dariusz Lekki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *