Przemówienie Przewodniczącego RACJI P.L. na I Kongresie Ruchu Palikota

I Kongres partii RUCH PALIKOTA

2 lipca odbył się w Warszawie I Kongres partii RUCH PALIKOTA. W pierwszej zamkniętej części obrad odbyły się m.in. głosowania w wyborach na przewodniczącego partii, sąd koleżeński i krajową komisję rewizyjną.

W drugiej części kongresu wzięli udział goście, w tym 10-osobowa delegacja partii RACJA Polskiej Lewicy. Tę  część kongresu rozpoczął Janusz Palikot przedstawiając program partii oparty na czterech filarach. Państwo powinno  być  OBYWATELSKIE, ŚWIECKIE,  PRZYJAZNE I SPOŁECZNE. W imieniu partii RACJA zabrał głos przewodniczący Ryszard Dąbrowski przedstawiając antyklerykalny program partii. Spotkał się on z pełną aprobatą delegatów reprezentujących okręgi wyborcze z całej Polski, co potwierdziło słuszność decyzji wspólnego startu w jesiennych wyborach do sejmu.

W imieniu środowisk mniejszości seksualnych Yga Kostrzewa omówiła projekt ustawy o związkach partnerskich, podkreślając, że w przeciwieństwie do projektu ustawy prof. Marii Szyszkowskiej, aktualny projekt – wzorowany na ustawie francuskiej – dotyczy także związków heteroseksualnych.

Mateusz Klinowski – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawił

problem  represyjności obowiązującego w Polsce prawa antynarkotykowego. Ostatnie retusze tego prawa zakreślone przez rząd D.Tuska niewiele zmieniają sytuację.

Odczytano uchwałę Kongresu partii z wnioskiem o likwidację senatu i co za tym idzie decyzje o niewystawieniu kandydatów partii do senatu w najbliższych wyborach.

Na zakończenie Kongresu odczytano sprawozdanie komisji skrutacyjnej i wyniki głosowań. Przewodniczącym partii został Janusz Palikot – jedyny kandydat na tę funkcję.

TJ

 

——————————-

 

Przemówienie przewodniczącego RACJI PL:

 

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy.

RACJA Polskiej Lewicy powstała 9 lat temu jako Antyklerykalna Partia Postępu RACJA z potrzeby zaznaczenia obecności w życiu społecznym i politycznym Polski ludzi, którzy nie godzili się się na nadmierną klerykalizację życia społecznego i politycznego w Polsce. Dodajmy – klerykalizację, która postępowała pod rządami SLD. To członkowie RACJI jako pierwsi w Polsce, jeszcze za życia polskiego papieża odważyli się wyjść na ulice Warszawy i innych polskich miast głosząc: „Kraju Polan powstań z kolan!” Niezauważani, a jeśli już to wykpiwani przez media tzw. głównego nurtu, uzbrojeni w „Fakty i Mity” protestowaliśmy przeciwko Konkordatowi, klerykalizacji kraju oraz bezkarności kleru.

RACJA, podobnie jak Ruch Palikota zdecydowanie opowiada się za rozdziałem państwa od Kościoła, za społeczną gospodarką rynkową, za świecką edukacją i równouprawnieniem, za świeckością Państwa zadekretowaną w najwyższym akcie prawnym Konstytucji naszego Państwa, Konstytucji łamanej przez kolejne ekipy rządzące naszym krajem. Chcemy doprowadzić do przestrzegania już zapisanych norm prawnych. Nie walczymy z żadną religią ni kościołem, chcemy jednak przestrzegania autonomii państwa i kościołów. Nie godzimy się z ingerencją kościoła i jego funkcjonariuszy w życie społeczne i sprawy Państwa, czego przejawem jest działalność Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, która cenzuruje przygotowywane przez rząd ustawy, wywierając naciski na zawartą w nich treść. Zawłaszczanie przez Kościół wszystkich możliwych obszarów prowadzi do nietolerancji wobec innych religii i osób niewierzących oraz absurdów, a nawet śmieszności jak choćby faktu, że księża, często homoseksualiści, dewianci, którzy z bliska nigdy nie widzieli nagiej kobiety uważają się za autorytety w sprawach seksu i pouczają nas nie będąc przynajmniej oficjalnie rodzicami, jak mamy wychowywać swoje dzieci. Przykłady można by mnożyć, polecam lekturę „Faktów i Mitów”, w których znajdziecie wszystkie pikantne informacje z życia Kościoła w Polsce.

Jesteśmy przeciwni żeby nasz Parlament dekretował zgodnie z życzeniem biskupów ustawy odwołujące się do sumienia (aborcja, In vitro, eutanazja). Nie może być przyzwolenia, aby w szkołach publicznych za pieniądze podatników tolerowano fakt, że uczeń na lekcjach fizyki, chemii i biologii poznaje przedmioty udokumentowane naukowo a następnie na lekcjach religii jest to wszystko dezawuowane o ośmieszane, szczególnie, jeżeli chodzi o budowę wszechświata i powstanie życia na ziemi w oparciu o teorie ewolucji. Prowadzi to do swoistej schizofrenii intelektualnej Świat ma dużo więcej, niż sześć tysięcy lat.

Zdumiewa też fakt że na jedna godzinę lekcji fizyki, chemii lub wychowania-fizycznego przypadają 2-3 godziny religii. Sam fakt wprowadzenia religii do szkół tylnymi drzwiami jest dyshonorem dla państwa prawa. Dzisiaj państwo polskie opłaca sowicie kilka tysięcy katechetów (którzy początkowo mieli nauczać za darmo nie mając żadnego wpływu na zakres tego nauczania pozwalając na indoktrynację młodzieży przez Kościół. Sam kościół zresztą tego nie kryje nazywając lekcje religii wprost – katechezą. Pozostając przy temacie oświaty uważamy, że należy unowocześnić formy nauki oraz języków obcych. Należy w większym zakresie wprowadzić szerokopasmowy Internet możliwie bezpłatny, co pozwoli nadrobić zaległości, jakie mamy do większości krajów świata.

I chociaż by wyprzedzić przysłowiową Albanię.

Obserwujemy zatrważające wyniki badań zdrowotnych młodzieży szkolnej, należy niezwłocznie wprowadzić na powrót instytucje higienistki szkolnej i stomatologa. Nie należny traktować drugorzędnie wychowania fizycznego w szkołach, a przeciwnie sprzyjać akcji tworzenia przy szkołach ogólnodostępnych placów do zabaw i gier. Prowadzić należy politykę inwestycyjną, która doprowadzi do powiększenia bazy boisk, pływalni i lodowisk. Jak wykazują badania socjologiczne obniżył się wiek inicjacji seksualnej młodzieży, a na skutek nacisków Kościoła przedmiot wychowania seksualnego został zupełnie zmarginalizowany. Paradoksalnie nawet lewicowa minister oświaty zaakceptowała w programie nauczania tylko podręcznik opracowany przez kościelnych demagogów, co ludzi inteligentnych bulwersuje a młodzież śmieszy. Unowocześnienie oświaty to jeden z priorytetów programowych RACJI, zbieżny zresztą z Waszym programem.

Przechodząc do kolejnych wspólnych tematów łączących Ruch Palikota z RACJĄ Polskiej Lewicy chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że w Polsce na nigdy dotąd niespotykaną skale również pod naciskiem Kościoła utworzono funkcje kapelanów we wszystkich możliwych dziedzinach życia społecznego i publicznego. Utworzono biura, siedziby, etaty, zbudowano kaplice a wszystko to opłacane z budżetu Państwa. Kapelanów mamy nie tylko w szpitalach, więzieniach, wojsku, policji i straży pożarnej, ale także w służbie celnej, a nawet, proszę się śmiać, w leśnictwie. Najbardziej jaskrawym przykładem przerostów i nieprawidłowości w tym zakresie jest resort Obrony Narodowej gdzie funkcjonują parafie garnizonowe w miejscowościach, w których dawno już zlikwidowano garnizony wojskowe. Funkcje dawniejszych oficerów politycznych w znacznie rozszerzonym zakresie (m.in. opiniują wnioski awansowe) przejęli kapelani, podlegający obcemu Państwu, nie do końca podlegli dowódcom, w dodatku sowicie wynagradzani, z powodu całkowicie nieuzasadnionych nominacji na stopnie starszych oficerów, a nawet generałów pomimo że wojsko znają z książek i filmów.

Wszystko to budzi nieodparte wrażenie, że Polska jest państwem wyznaniowym, gdyż cała ta armia kapelanów i katechetów służy jedynie indoktrynacji religijnej, przymuszaniu do praktyk religijnych i przemieszaniu ceremoniałów państwowych i kościelnych. Owszem w niektórych armiach świata też pracują kapelani, ale bez stopni wojskowych powoływani na życzenie żołnierzy w jednostkach frontowych dla wsparcia duchowego walczących, którzy tego potrzebują z uwagi na towarzyszący walce stres bojowy lub na skutek odniesionych obrażeń.

Pieniądze, które traci budżet na utrzymanie tej armii kapelanów mogłyby wspomóc na przykład kulejącą służbę zdrowia, która przez większą część społeczeństwa oceniana jest krytycznie. Nie do zaakceptowania jest fakt, że ludzi uczciwie pracujących przez całe swoje życie dzisiaj nie stać na wykupienie lekarstw lub nie mają oni swobodnego dostępu do lekarza specjalisty. Nagannym jest że skazywani są na wegetację, wyobcowani, żyją na marginesie społecznym. Jest to temat rzeka, ale państwo musi sobie z tymi problemami poradzić tym bardziej, że ochrona zdrowia obywateli jest zapisana w Konstytucji.

Można by jeszcze długo wymieniać, gdyż program RACJI PL zawarty jest na 40 stronach a dany mi czas nie pozwala na omówienie wszystkiego. RACJA podobnie jak Ruch Palikota uważa, że w systemie sprawiedliwości społecznej najważniejszą jest wolność jednostki i prawa obywatelskie, równouprawnienie oraz obrona praw mniejszości. Bezwzględnie musimy się przeciwstawić autorytaryzmowi rządzących bez względnie realizujących zasady wolnego rynku. W Polsce zamiast pluralizmu poglądów funkcjonuje tylko jeden liberalizm ekonomiczny oraz moralność katolicka. RACJA wspólnie z Ruchem Palikota uważa, że w Polsce nie ma miejsca na obszary wyjęte spod społecznej kontroli oraz nie ma zgody na istnienie obszarów, które podważają zasadę autonomii świeckiego Państwa. Wspólnie będziemy walczyć o nasze państwo, przyjazne państwo, służące swoim obywatelom, a zarazem najwyższe wspólne dobro jego obywateli.

Ryszard Dąbrowski, Warszawa 02.07. 2011

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *